یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیان هستند که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدار کنند. مقام معظم رهبری - هشتم مرداد 91
نظارت و ارزیابی پارک هاو مراکز رشد فناوری کشور دبیرخانه تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان
بسمه تعالي

متقاضيان محترم دريافت مجوز تائيد صلاحيت شركت ها و موسسات دانش بنيان

نظر به تصويب آئين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان توسط هيات محترم وزيران در تاريخ 21/8/91 و ايجاد شوراي كارگزاري براي تدوين دستور العمل تشخيص صلاحيت به استحضار مي رساند دستورالعمل مذكور با فوريت در حال تدوين بوده و در آينده نزديك دريافت مستندات از متقاضيان و مميزي آن امكانپذير خواهد بود.

X